فیلتر کردن
مرتب بر اساس

تست

گیلاوند محدوده میدان گل ها

10,000,000,000 تومان
11 حمام
10,000,000,000 تومان
2,000,000,000 تومان
11 حمام

قائم بازسازی شده

540,000,000 تومان / 500000 اجاره
2 تخت 1 حمام 100 متر
540,000,000 تومان / 500000 اجاره
500,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 100 متر