آثار بیع صحیح

24/09/1398
۰ نظر

طبق ماده ۳۶۴ قانون مدنی به قرار زیر است:
۱) به مجرد وقوع بیع، مشتری ملک مبیع و بایع، مالک ثمن میشود.
۲) عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳) عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم میکند.
۴) عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند