آثار بیع که صحیحا واقع می شود را نام ببرید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی آثار بیع از قرار ذیل می باشند :
۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
۲- عقد بیع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
۳- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند