آیا اجاره مال مشاع بدون اذن شریک جایز است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? مطابق ماده ۴۷۵ قانون مدنی (اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) بنابراین هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت سایر شرکاء در سهم مشاعی خود هر گونه تصرف حقوقی بنمایند و لیکن تصرف مادی شریک در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکاء است (مواد ۴۷۵ و ۵۸۳ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند