آیا برای تنظیم قرارداد اجاره نسبت به اموال محجور توسط قیم ، اجازه و موافقت دفتر سرپرستی صغار نیز لازم است ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ماده (۲۲) آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مقرر داشته تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیم صغار و محجور که نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند