آیا به استناد مبایعه نامه عادی می توان الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی از مراجعه قضایی درخواست نمود ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? می توان در مبایعه نامه تنظیمی شرط کرد که هر گاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند ، این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی نماید و در هر صورت معامله معتبر است و خریدار می تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضایی الزام طرف مستنکف را به امضاء سند رسمی انتقال مورد معامله ، مطالبه نماید .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند