آیا محجورین (غیر بالغ ، غیر رشید و مجانین) می توانند برای انجام معامله به دیگران وکالت بدهند؟

16/09/1398
۰ نظر

???? مطالب ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد بنابر این مجنون و صغیر غیر ممیز در هیچ امری حق اعطاء وکالت و یا پذیرش وکالت را نخواهند داشت.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند