اجاره مال مشاع به چه صورت است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? حق مالکیت مشاعی و تصرف حقوقی در مال مشاع از قبیل فروختن یا اجاره و رهن دادن سهم مشاعی مجاز است ولی تصرف واقعی یا به عبارت دیگر تصرف مادی از آن جهت که باعث تصرف در مال سایر مالکین می گردد بدون اذن آنها (شرکاء) امکان ندارد . از این جهت ماده ۴۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد «اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک»

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند