احراز حدود اختیار وکلا

24/09/1398
۰ نظر

مستنبط از ماده ۶۶۹ قانون مدنی هرگاه دو یا چند وکیل از جانب فروشنده تعیین و یکی از وکلا معامله را انجام دهد، وکیل مذکور ملزم به اجرای مفاد قرار داد نیست و خریدار فقط میتواند از دادگاه الزام وکیل امضاء کننده را مبنی بر استرداد وجوه پرداختی تقاضاکند. به همین دلیل قبل از انعقاد قرار داد حدود اختیارات وکیل بررسی میشود.(مستنبط از مواد ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند