احضار نامه

24/09/1398
۰ نظر

ورقه ای که در آن دادگاه یا قاضی، امر به حضور کسی، اعم از متهم یا مطلع یا گواه به دادگاه و مراجع قضایی کرده باشد. ضمانت اجرای تخلف از این امر جلب به دادگاه و به مرجع دستور دهنده است و مرادف احضاریه است.(مواد ۱۰۹ تا ۱۱۱ قانون دادرسی کیفری و ۱۴۵قانون دادرسی ارتش)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند