اراضی دولتی

24/09/1398
۰ نظر

اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از:الف:اراضی موات،ب:اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات اراضی،خالصه،مجهول المالک و غیره، ج:اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاصی حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرار داد به دولت برگردانده شده است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند