اصطلاحات ثبتی که باید بدانیم – بخش اول

14/09/1398
۰ نظر

????ازهدف های اساسی قانون ثبت اسناد و املاک ، حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حق نسبت به آنهااست، تا مانع از تعدی دیگران شده و مالکیت افراد ازامنیت بهره مند باشد.

????در این نوشتار برخی اصطلاحات درقانون ثبت اسناد و املاک که دانستن آن برای همه ما ضروری است شرح داده می شود.

???? املاک مجهول المالک – درقانون ثبت به املاکی اتلاق می شود که دردفترتوزیع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی شده اما تاکنون از طرف مالک درخواست ثبت آن انجام نشده است و متصرفان اینگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزیع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود است ،همچنین مدارک عادی خریداری(قولنامه) به درخواست ثبت آنها اقدام کنند.

????آگهی نوبتی – پس ازقبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، شماره ومشخصات املاک ،چهار نوبت در سال ( یکم مرداد ،یکم آبان ،یکم بهمن و یکم اردیبهشت سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود .اشخاصی که برای خود حقی قائلند می توانند تا ۹۰ روز پس ازانتشارآگهی نوبتی ،اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و تا یک ماه پس از تسلیم اعتراض نیزدردادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

????آگهی تحدید(تثبیت) حدود – املاک پس ازآگهی نوبتی به منظور تثبیت حدود ،آگهی می شوند چنانچه مالکان مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی( حقوقی که املاک دیگربه ملک مورد ثبت دارد مانند حق عبور,آ بچک وباز کردن درو پنجره ) داشته باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت سی روز،اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس ازآن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

????املاک جاری – به املاکی اتلاق می‌شود که سابقه ثبت دردفتراملاک نداشته باشد ،بدیهی است صدور سند مالکیت برای املاک جاری وقتی امکان پذیراست که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

????املاک ثبت شده – به املاکی اتلاق می‌شود که دردفتراملاک سابقه ثبت دارند.

????سندمالکیت المثنی – وقتی که سند مالکیت به دلائلی ازبین برود واثری ازآن باقی نماند یا گم شود، مالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک ، صدورسند مالکیت المثنی را درخواست کند.

????تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد – چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی، دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکان متعدد به یک نفر انتقال یابد خریدار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارایه اسناد مالکیت مشاعی صدور سند مالکیت واحد به نام خود را درخواست کند.

????تجمیع حدود املاکی که سند مالکیت دارند – درمواردی که دویا چند ملک به صورت واحد درآمده یاقطعاتی که به هم وصل باشند مالک یا مالکان باتسلیم اسناد مالکیت خود می توانند ازاداره ثبت محل وقوع ملک ، تجمیع املاک خود را درخواست کنند.این موضوع به خصوص دریکپارچه سازی قطعات کوچک زمین دربافت فرسوده شهری کاربرد دارد.

????افراز- چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت دارند هریک از انها می توانند نسبت به جداسازی سهم خود از سایرمالکان دیگراقدام کنند.

????تفکیک املاک – در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم شود(به ویژه دراراضی بزرگ کشاورزی)به این عمل تفکیک گفته می شود دراین حالت ملک ممکن است یک نفر ویا چند نفرمالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک ،همه مالکان بایستی با تفکیک موافقت کنند. بدیهی است متراژهرمالک درهریک از قطعات تفکیکی با سهام وی درملک اولیه برابر است .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند