اصطلاحات و شروط در قرارداد

24/09/1398
۰ نظر

الف: وقتی در یک متن قرارداد در چند جا به یک معنی نیاز است باید از یک کلمه یا اصطلاح واحد که آن معنی را می دهد در همه جای متن استفاده نمود، نه کلمات و اصطلاحات مترادف آن.
ب: شروطی که در متن قرارداد ذکر می شود بایستی صحیح قید شود در غیر این صورت احتمال ایجاد دعاوی متعدد از آن خواهد شد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند