اطمینان از ثبات مالکیت

24/09/1398
۰ نظر

خریدار در زمان انجام معامله باید مطمئن شود، ملک توصیف یا در رهن نیست، مصادره نشده و فروشنده ممنوع المعامله نگردیده است،برای حصول اطمینان:
الف: از طریق دفتر خانه ممنوعیت قابل استعلام است.
ب: میتوان عدم توقیف یا رهنی بودن ملک، موات بودن و یا مصادره آن را از مرجع ثبتی استعلام نمود.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند