اقباض

24/09/1398
۰ نظر

رفع ید از موضوع معامله از طرف ناقل به نفع منتقل الیه، به طوری که منتقل الیه بتواند هر نوع تصرف که بخواهد در آن بنماید(مرادف تسلیم است) قبض فعل منتقل الیه است و اقباض فعل ناقل. چنان تسلیم فعل ناقل است و تسلیم فعل منتقل الیه. (ماده ۳۶۷ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند