اقرار

24/09/1398
۰ نظر

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود .در اموری مدنی اگر یکی از طرفین به ذی حقی طرف مقابل اقرار نماید، دلیل دیگری برای اثبات ادعا لازم نخواهد بود.اقرار ممکن است در دادگاه به عمل آید یا خارج از دادگاه. همچنین می تواند کتبی باشد یا شفاهی.در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از این اقرار استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد تا اقرار در صورتمجلس قید شود.اقرار از اموری است که قابل توکیل به غیر نمی باشد، به همین دلیل، اقرار وکیل نسبت به موکل اثری ندارد، اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از آن بعمل آمده باشد.شرایط اعتبار اقرار عبارتند از : بلوغ، عقل، قصد و اختیار.اقرار سفیه و تاجر ورشکسته در امور مالی معتبر نیست.اقرار صغیر، مجنون، مجبور و مکره بی اعتبار است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند