الفاظ عقود بر چه معنای است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? عرفیه یعنی کلماتی که در هنگام انجام معامله گفته یا نوشته می شود ، در هنگامی که معنی آنها برایمان معلوم نباشد و یا چند معنی داشته باشد ، آن معنای کلمه که در عرف رایج است به عنوان معنای اصلی برداشت می شود .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند