اموال‌ بدون‌ مالک

14/09/1398
۰ نظر

???? مطابق با ماده ۲۳ ق.م که مقرر می دارد 《استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود.》

???? نکته ۱
علاوه بر «مشترکات عمومی» و «مباحات»، «اموال مجهول المالک» را نیز میتوان در حکم اموال بدون مالک خاص دانست.

???? نکته ۲
اموال دولتی، ملک دولت است و دولت نسبت به آن حق مالکیت دارد اما اموال عمومی اموالی هستند که برای رفع نیازمندی های عموم ،اختصاص یافته است و دولت برای حفظ مصالح عمومی، تنها به جهت نمایندگی که از سوی مردم دارد، میتواند آن را «اداره» کند.

???? نکته ۳
اموال عمومی بر دو قسم است :
۱. اموالی که برای استفاده عموم در اختیار سکنه شهر یا روستا است (م ۲۵ق.م)
۲. اموالی که به یک خدمت عمومی اختصاص یافته است (م ۲۶ ق.م)

???? نکته ۴
رابطه مال با ملک «عموم و خصوص من وجه» است. یعنی هر مالی ملک نیست و هر ملکی هـم مال نیست بلکه برخی از اموال ملک هستند (یعنی مالک خاص دارند )؛ به عنوان مثال بلیط سینمای تاریخ گذشته، ملک صاحب بلیط است اما دیگر مالیتی ندارد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند