اموال غیر منقول را توضیح دهید ؟

16/09/1398
۰ نظر

مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به و اسطه عمل انسانی ، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود . (ماده ۱۲ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند