اموال منقول را توضیح دهید ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد ، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید ، منقول است . (ماده ۱۹ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند