انتقال سرقفلی بدون حق انتقال به غیر

07/02/1399
۰ نظر
انتقال سرقفلی بدون حق انتقال به غیر

انتقال غیرقانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی ساقط می‌شود. اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی ، سرقفلی ملک را انتقال می‌دهند. مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک ، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است . اضافه می‌شود که نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد.

البته در قانون روابط موجر مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مواردی وجود دارد که در آن انتقال تخلف محسوب نمی‌شود. و مالک سرقفلی میتواند بدون رضایت مالک ملک، سرقفلی مغازه خود را منتقل کند بدون‌ اینکه موجر بتوند مغازه را تخلیه کند.

  1. یکی از مواردی که در آنها انتقال یا فروش تخلف محسوب نمی‌شود. انتقال ورثه به ورثه است. بدین صورت که ورثه می توانند سهام خود را به هم دیگر منتقل نمایند. و در دفترخانه اسناد رسمی صلح سرقفلی و حق کسب پیشه به نام هم تنظیم کنند. در صورت نیاز به اخذ رضایت مالک یا پرداخت حق مالکانه نیست چون ورثه نسبت به هم غیر محسوب نمی شوند
  2. دومین موردی که نیاز به اخذ رضایت مالک یا پرداخت حق مالکانه نیست. مربوط به انتقال شریک به شریک است. چرا که هم مانند ورثه به ورثه مشمول شرکا نسبت به هم غیر محسوب نمی شوند. لذا می توانند بدون رضایت مالک ملک انتقال خود را به هم دیگر منتقل و سند رسمی سرقفلی بنام هم تنظیم نمایند.
  3. سومین موردی که نیاز به اخذ رضایت مالک یا پرداخت حق مالکانه نیست. انتقال سرقفلی به ورثه درجه یک است. یعنی به فرزندان البته با شرایط خاصی که در قانون آمده در این خصوص نیز پدر یا مادر می‌تواند سهم سرقفلی خود را به فرزندان خود منتقل نمایند. بدون اینکه مالک بتواند از این باب حق مالکانه داشته باشد یا بتواند مدعی شکایت باشد.

در موارد مذکور همانطور که گفتیم انتقال در هر قالب حقوقی اعم از فروش یا اجاره یا صلح انتقال به غیر محسوب نشده و نیازی به اخذ رضایت یا تنفیذ مالک نیست و مالک حق مالکانه در این خصوص ندارد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند