انواع خیارات از قرار ذیل می باشند؟

16/09/1398
۰ نظر
انواع خیارات

انواع خیارات:

۱-خیار مجلس

در این اختیار، هر یک از طرفین عقد تا زمانی که طرفین و شهود آنها متفرق نشده باشند. حق فسخ را دارند. این اختیار در جامعه امروزی به ندرت دیده می شود.

۲-خیار حیوان

اگر مال مورد معامله حیوان باشد. خریدار تا ۳ روز پس از عقد مبیع، اختیار فسخ معامله دارد.

۳-خیار شرط

اگر در عقد بیع مدت زمانی برای حق فسخ برای هر یک از طرفین یا هر دو تعیین شود. در حوزه اختیار شرط است.

۴-خیار تاخیر ثمن

این اختیار فسخ غالبا برای بایع (فروشنده) لحاظ می شود. که در صورت عدم وصول ثمن (مبلغ بیع) می تواند از آن استفاده نماید.

۵-خیار رویت و تخلف وصف

اگر فروشنده یا خریدار به هر دلیلی مورد مال را ندیده. و به وصف آن را معامله نمایند. در صورت رویت و عدم تایید. این حق را دارند که معامله را فسخ نمایند. البته لازم به ذکر است باید خیار رویت و تخلف وصف در عقد لحاظ شده باشد.

۶-خیار غبن

اگر هر یک از طرفین معامله مورد غبن فاحش (فریب خوردن) باشد. اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. البته این خیار تابع شرایط دیگری نیز می باشد.

۷-خیار عیب

این نوع اختیار زمانی که مورد معامله دارای عیب و نقص پنهان بوده و در ظاهر مشخص نباشد. قابل استفاده است. در صورتی که در قرارداد مورد معامله، این اختیار به خریدار داده شود. می تواند از آن استفاده کرده و معامله را فسخ نماید.

۸-خیار تدلیس

این نوع اختیار زمانی که فروشنده اقداماتی را در جهت فریب خریدار انجام دهد. قابل استفاده است. این اختیار در صورت لحاظ شدن در عقد و صورت گرفتن آن قابل استفاده است. البته خیار تدلیس شامل جزئیات دیگری است. که در قالب مطلبی اختصاصی به آن پرداخته ایم.

۹-خیار تبعض صفقه

تبعض به معنی تکه تکه شدن و صفقه به معنی قرارداد است. به این معنی که اگر بدون اطلاع معامله ای داشته باشید که در آن عین مورد معامله در مالکیت کامل فروشنده قرار نداشته باشد. و یا بخشی از مورد معامله قابلیت تملک توسط خریدار را نباشد. اختیار فسخ کامل یا آن بخش از مورد معامله برای خریدار فراهم می شود.

۱۰-خیار تخلف شرط

هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد. در صورت تخلف شرط، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست.) با حدود و شرایطی می‌تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده می شود. احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ قانون مدنی ذکر شده‌است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند