اهلیت

24/09/1398
۰ نظر

عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق و اعمال آن و دارای دو مرحله است یکی اهلیت تمتع و دیگری اهلیت استیفاء

????اهلیت تمتع یا تملک : عبارت از قابلیتی است در شخصی که به اعتبار آن میتواند دارای حق گردد .

????اهلیت استیفاء : عبارت است از توانایی قانونی شخص برای اینکه بتواند حق خود را اجرا و اعمال بنماید .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند