ایجاب

24/09/1398
۰ نظر

در قانون مدنی تعریفی از ایجاب وجود ندارد. در فقه هم نضبی نیست ولی فقها در عقود مختلف عقاید مختلف دارند. مثلا در بیع قصد انشای بایع را ایجاب میدانند و عقیده دارند که باید ایجاب مقدم بر قبول باشد. در عقود اذنیه(عقد اذنی) مانند و دیعه هر چند که صاحب مال ایجاب کننده باشد، ولی عقیده دارند که در عقود اذنیه مانعی ندارد که ایجاب موخر از قبول باشد، در عقد صلح و نکاح عقیده فقها اینست که هر یک از طرفین مبادرت و پیشدستی نماید و قصد خود را ابراز کند، قصد انشای او ایجاب است و از این جهت صلح غیر از بیع است. درست اینست که در عقدی نخستین قصدی که ابراز می شود ایجاب است(ماده ۱۸۳ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند