تفاوت کار و پیشه با سرقفلی

14/09/1398
۰ نظر
تفاوت حق کار و پیشه با حق سرقفلی

تفاوت های اصلی حق کار و پیشه با حق سرقفلی در موارد زیر میباشد:

۱- حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است. و بستگی به عمل مستاجر دارد. ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است. و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر بوجود می آید.

۲- مقدار حق سرقفلی مشخص است. ولی میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.

۳- حق سرقفلی قابل اسقاط است. ولی اسقاط حق کسب و پیشه اسقاط ما لم یجب است. هر چند برخی می گویند که با انعقاد عقد سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.

۴- حق سرقفلی قابل ضمان است. یعنی با ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش آن قابلیت ضمان را داراست. در صورتی که به طور رسمی به ثبت رسیده باشد. ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.

۵- حق سرقفلی قابل توقیف ، از حقوق مالی  و جز اموال غیر منقول تبعی است. و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است. ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.

۶- حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است. ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست. مگر در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص یاتفویض انتقال به غیر.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند