حق ارتفاق

21/03/1399
۰ نظر
حق ارتفاق

حق ارتفاق

حقی که شخصی درملک دیگری دارد. صاحبان املاک می توانند درملک خود هر حقی را که بخواهند به دیگری بدهند. در این صورت چگونگی استحقاق ، تابع قرارداد و‌ عقد بین طرفین است.

هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده باشد. صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند ازآن جلوگبری ‌کند. مگر درصورتی که استحقاق نداشتن او معلوم شود.

چشمه واقع شده در زمین کسی ملکیت صاحب زمین است. مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد. که به آن حق ارتفاق می گویند.

هر گاه کسی از قدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق عبورداشته باشد. صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع بردن آب از سوی وی یا‌عبور او از ملک خود شود. و سایرحقوق از قبیل حق داشتن درب و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره را نیز شامل می شود.

اگر کسی حق عبوردر ملک غیر ندارد اما صاحب ملک اجازه این کار را داده باشد که از ملک او عبور کنند. هروقت بخواهد می تواند ازاجازه خود برگردد. و مانع عبور او بشود. و سایر حق ارتفاقات نیز همین گونه است.

هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد. یا بدون اجازه ، آب باران را از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند. و یا بربام او برف بریزد.

حق ارتفاق ملک مورد ثبت ؛ در املاک مجاور و یا برای املاک مجاور ، در سند ملک مورد ثبت موجود است. (حقوق ارتفاقی باید در دفتر ثبت املاک ثبت شود. و سند مالکیت برای آن منظور شود.)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند