حکم منازل مسکونی که در اقدام به برگزاری جشن ، اجاره داده می شود چیست؟

16/09/1398
۰ نظر

???? نظر به این که منزل مسکونی در قانون شهرداری تعریف شده و در صورت اقدام به برگزاری جشن و اخذ وجه اجاره داده شود تغییر کاربری غیر قانونی آن محل به تجاری می باشد و شهرداری به عنوان تغییر کاربری بدون مجوز می تواند از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ آن محل را پلمپ نماید.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند