خیار‌ تدلیس چیست ؟

20/03/1399
۰ نظر
خیار تدلیس

خیار تدلیس :

مطابق ماده ۴۳۸ قانون مدنی عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود را تدلیس می گویند.

به عبارت دیگر ، تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد. یا پنهان کردن نقصی که در مال موجود است.

برای تحقق تدلیس سوء نیت و قصد عمد لازم است. و صرف توصیف غیر واقعی تدلیس محسوب نمی شود.

سکوت عمدی در جایی که عرف بیان عیب را لازم می داند نیز تدلیس به شمار می آید.

تدلیس فقط در صورتی که توسط طرف دیگر معامله انجام شده باشد موجب خیار فسخ است.

خیار تدلیس فقط در مورد عین خارجی وجود دارد و در بیع کلّی تدلیس نیست.

اگر طرف معامله با شخص ثالثی (مثال دلال و واسطه) برای تدلیس تبانی کرده باشد، فریب خورده حق فسخ دارد. اما اگر تدلیس شخص ثالث بدون تبانی باشد فریب خورده می تواند برای جبران خسارت به تدلیس کننده رجوع کند اما نمی تواند قرارداد را بهم بزند.

با دارا بودن دو شرط برای تدلیس حق فسخ وجود دارد.

  1. اولاً توسط یکی از متعاملین انجام شده باشد.
  2. ثانیاً فریب سبب عقد قرارداد شده باشد. یعنی اگر حیله ی یکی از طرفین نبود طرف دیگر راضی به بستن قراداد نمی شد.

تدلیس زمانی موجب خیار فسخ می شود که سبب اشتباه در اوصاف غیر اساسی معامله شده باشد. اشتباه در اوصاف اساسی موجب باطل شدن معامله است.

ماده ۴۴۰ قانون مدنی : خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند