در ثبت اسناد رضایت متعاملین چگونه احراز می شود ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? در ثبت اسناد رضایت متعاملین با اخذ امضاء طرفین معامله یا وکلای آنها محرز می گردد طبق ماده ۶۵ قانون ثبت .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند