در صورتی که موجر از تسلیم عین مستاجره خودداری کند ، مستاجر چه اقدام قانونی می تواند انجام دهد؟

16/09/1398
۰ نظر

???? مستاجر باید بدوا الزام موجر را به تسلیم عین مستاجره از محاکم قضایی درخواست نماید ، چنانچه الزام وی ممکن نگردید مستاجر حق دارد به استناد خیار تعذر تسلیم ، عقد اجاره را فسخ نماید. (ماده ۴۷۶ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند