شرایط عقد صلح را بیان نمائید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ۱) اهلیت (رشد ، عقل ، بلوغ). ۲) صلح به امر غیر مشروع ، باطل است. ۳) عقد صلح که برای فرار از دین باشد ، باطل است. ۴) صلح بر امر باطل ، باطل است. ۵) اموال دولتی نمی توان مصالحه نمود.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند