شفعه چیست ؟

02/11/1398
۰ نظر
شفعه چیست ؟

شفعه چیست ؟ هر گاه اموال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر به صورت مشاع مشترک باشد. و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد. در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آید. به این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص سوم به شریک خود داده را به وی بدهد. و سهم و حق وی را تملک کند. به کسی که صاحب این حق است. شفیع می گویند. (ماده ۸۰۸ قانون مدنی)

اگر این انتقال و جابه جایی به وسیله هبه و یا صلح و یا معاوضه و یا مهریه باشد. باعث ایجاد حق شفعه نمی‌گردد. و سهم شاعی که به فروش میرسد باید بیع معامله باشد. نه شخص معامله !

برای مثال فرض کنید دو شخص a و b هر کدام مالک سه دانگ از یک زمین سند شش دانگ هستند. پس از مدتی شخص a می خواهد سهم خود را به شخص c بفروشد. در اینجا شخص b می تواند با پرداخت سهم شخص c ، مالک شش دانگ زمین شود. به این حقی که به طور قانونی برای شخص b ایجاد می شود شفعه میگویند. در اصطلاح شخص b را شفیع می نامند.

شرایط ایجاد حق شفعه :

  1. مال مورد نظر باید غیر منقول ذاتی باشد.
  2. سند مال مورد نظر باید مشاع باشد.
  3. مال مورد نظر باید قابلیت تقسیم داشته باشد.
  4. نقل و انتقال صورت گرفته باید به صورت عقد بیع باشد.
  5. تعداد شرکا نباید بیشتر از دو نفر باشد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند