ضمانت اجرای تخلف مستاجر از شرایط مقرر در اجاره نامه چه می باشد؟

16/09/1398
۰ نظر

???? به موجب بند ۲ ماده ۴۹۶ قانون مدنی در صورتی که از شروط مندرج در عقد اجاره تخلفی صورت گیرد ، از تاریخ تخلف ، مشروط له حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند