ضمن تعریف تفکیک و افراز وجوه افتراق آن دو را بیان کنید ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? تفکیک عبارت از این که مال غیر منقول ، اعم از مشاع ، یا غیر مشاع به دو یا چند حصه مجزای تقسیم می شود . و افراز در اصطلاح قضائی و ثبتی عبارت است جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و فرق بین این دو این است که ملکی که تفکیک می شود ممکن است مشاع بین دو یا چند نفر باشد و یا ممکن است شش دانگ متعلق به یک نفر باشد ولی در افراز ملک حتما مشاع بین دو یا چند نفر است .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند