طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی شروط برچند قسم است و هر کدام را توضیح دهید ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? شروط به سه قسم است :
۱) شرط صفت : عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله .
۲) شرط نتیجه : آن است که ، تحقق امری در خارج شرط شود .
۳) شرط فعل : آن است که ، اقدام یا عدم اقدام به فعلی ، بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند