عقد اجاره چگونه عقدی است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? مطابق ماده ۴۶۶ قانون اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را (موجر) و اجاره کننده را (مستاجر) و مورد اجاره را (عین مستاجره) گویند.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند