قائم مقام چه کسی است ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? قائم مقام شخصی است که بدون آن که اداره او در تشکیل قرارداد دخالت داشته باشد آثار آن نسبت به او نیز سرایت پیدا می کند.
اشخاص زیر قائم مقام محسوب می شوند :
الف : وراث :
اگر متوفی خانه خود را برای مدت یکسال به دیگری اجاره دهد و قبل از انقضاء مدت اجاره فوت کند ، ورثه او موظف اند ، که مستاجر را در استفاده از مورد اجاره نسبت به باقیمانده مدت اجاره ، آزاد بگذارند سپس آثار قراردادهای منعقده بوسیله متوفی به ورثه او نیز سرایت می کند .
ب : منتقل الیه :
منتقل الیه کسی است که مالی از دیگری به او انتقال پیدا می کند. منتقل الیه نیز ، نسبت به کلیه حقوق و وظایفی که بوسیله قرارداد ناقل نسبت به مال مورد انتقال ، بوجود آمده است ، قائم مقام ناقل خواهد بود. مثلا اگر مالک خانه ای را اجاره دهد و قبل از انقضاء مدت عقد ، خانه را به ثالثی بفروشد ، شخص اخیر موظف است ، به جانشینی فروشنده ، کلیه حقوق مستاجر را نسبت به خانه مزبور رعایت کند .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند