آخرین به روز رسانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱

برای مشاهده ادامه جدول صفحه را به طرفین بکشید

کد ملکنوع ملکمحدودهزیربناطبقهسال ساختوضعیتامکاناتقیمت کل (تومان)قیمت هر متر (تومان)
۵۳۶۷آپارتمانمسکن مهر ۱۰۸۵۰۱۳۹۷بازسازی۷۵۰۰۰۰۰۰۰۸۸۲۳۵۲۹.۴۱۱۷۶۴۷
۵۳۸۰آپارتمانمسکن مهر سایت ب۸۰۳۱۳۹۷بازسازی۸۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۵۳۷۹آپارتمانمسکن مهر ۱۰۸۰۰۱۳۹۸نوساز۸۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۲۵۰۰۰
۵۳۷۵آپارتمانمسکن مهر ۱۹۵۳۱۳۹۸نوسازآسانسور۸۲۰۰۰۰۰۰۰۸۶۳۱۵۷۸.۹۴۷۳۶۸۴
۵۳۴۸آپارتمانمسکن مهر ۱ سایت ب۹۳۱۱۳۹۷نوسازآسانسور۸۳۰۰۰۰۰۰۰۸۹۲۴۷۳۱.۱۸۲۷۹۵۷
۵۳۵۵آپارتمانولیعصر جنوبی لاله۵۵۳۱۳۸۷بازسازی۸۳۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۹۰۹۰۹.۰۹۰۹۰۹
۵۳۰۰آپارتمانمسکن مهر پروژه نگین۸۰۲۱۳۹۷نوسازآسانسور۸۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۲۵۰۰۰
۵۳۶۵آپارتمانمسکن مهر آبسرد۸۵۰۱۳۹۷بازسازی۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۸۸۲۳۵.۲۹۴۱۱۸
۵۱۸۶آپارتمانبلوار شاهد شهرک مهتاب۷۵۳۱۳۹۲بازسازیانباری۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳.۳۳۳۳۳۳
۵۳۰۳آپارتمانمسکن مهر صنایع دفاع۸۵۴۱۳۹۸نوسازآسانسور۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷۶۴۷۰۵.۸۸۲۳۵۳
۵۳۶۳آپارتمانفرهنگیان فاز یک دانش۶۰۰۱۳۸۶قدیمیپارکینگ – انباری۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۶۶۶۶۶۶.۶۶۶۶۶۷
۵۱۸۹آپارتمانبلوار شاهد شهرک مهتاب۷۵۲۱۳۹۲بازسازیپارکینگ – انباری۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۶۶۶۶۶۶.۶۶۶۶۶۷
۵۳۵۱آپارتمانمسکن مهر صنایع دفاع۸۵۲۱۴۰۱نوسازآسانسور – انباری۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۱۳۵۲۹۴۱۱.۷۶۴۷۰۶
۵۳۱۰آپارتمانمسکن مهر صنایع دفاع۸۵۶۱۳۹۹نوسازآسانسور -انباری۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۱۱۷۶۴۷.۰۵۸۸۲۴
۵۳۴۹آپارتمانمسکن مهر مسیح دانشوری۸۵۲۱۳۹۸نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۱۱۷۶۴۷.۰۵۸۸۲۴
۵۳۵۰آپارتمانمسکن مهر صنایع دفاع۸۰۱۱۴۰۱نوسازآسانسور۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰
۵۳۶۸آپارتمانمسکن مهر صنایع دفاع۸۵۲۱۳۹۸نوسازآسانسور – انباری۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۱۴۷۰۵۸۸۲.۳۵۲۹۴۱
۵۳۷۷آپارتماندمادشت فاز یک۷۰۳۱۳۸۴قدیمیپارکینگ – انباری۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
۵۳۸۱آپارتمانمسکن مهر صنایع دفاع۸۶۴۱۳۹۸نوسازآسانسور – پارکینگ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۱۴۸۸۳۷۲۰.۹۳۰۲۳۳
۵۳۷۸آپارتمانشبکه بهداشت۸۰۴۱۳۹۸نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲۵۰۰۰۰
۵۳۳۲آپارتمانبلوار بعثت۷۳۳۱۳۸۸بازسازیپارکینگ – انباری۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴۹۳۱۵۰.۶۸۴۹۳۲
۵۳۶۶آپارتمانبلوار بهشتی زنبق۹۵۱۱۳۸۶بازسازیپارکینگ – انباری۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۷۸۹۴۷۳.۶۸۴۲۱۱
۵۲۸۷آپارتماندمادشت فاز یک۹۲۳۱۳۸۳بازسازی۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۱۶۶۳۰۴۳۴.۷۸۲۶۰۹
۵۳۵۳آپارتمانمحک احسان۸۸۱۱۳۹۹نوسازانباری۱۵۸۵۰۰۰۰۰۰۱۸۰۱۱۳۶۳.۶۳۶۳۶۴
۵۲۷۵آپارتمانخیابان سپاه۸۱۲۱۳۹۳نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۷۰۳۷۰.۳۷۰۳۷
۵۳۴۷آپارتمانفرهنگیان فاز یک پویش۱۱۳۲۱۳۸۷بازسازیپارکینگ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۱۵۴۸۶۷۲۵.۶۶۳۷۱۷
۵۲۷۳آپارتمانولیعصر شمالی فردوس۱۰۰۲۱۳۹۱بازسازیپارکینگ – انباری۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
۵۳۶۴آپارتمانفرهنگیان فاز یک نیایش۱۰۸۲۱۳۸۱قدیمی۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۱۷۱۲۹۶۲۹.۶۲۹۶۳
۵۳۶۰آپارتماندمادشت فاز دو قائم۷۸۳۱۳۹۱بازسازیآسانسور – پارکینگ – انباری۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۵۳۴۱آپارتمانفرهنگیان فاز یک پویش۷۸۴۱۴۰۱نوسازآسانسور – انباری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶۴۱۰۲۵.۶۴۱۰۲۶
۵۳۵۸آپارتمانبلوار شاهد۱۱۲۱۱۳۸۰بازسازیپارکینگ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۸۵۷۱۴۲.۸۵۷۱۴۳
۵۳۶۱آپارتمانمحک بهار۱۰۵۲۱۳۹۶بازسازیپارکینگ – انباری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۰۴۷۶۱۹.۰۴۷۶۱۹
۵۳۶۲آپارتمانبلوار شاهد۱۲۵۱پش فروشنوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰
۵۳۷۱آپارتمانمحک عرفان۱۱۷۲۱۳۹۶بازسازیپارکینگ – انباری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۹۴۰۱۷.۰۹۴۰۱۷
۵۲۹۴آپارتماندمادشت بوستان۱۱۲۲۱۳۸۳بازسازیپارکینگ – انباری۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۷۵۰۰۰۰
۵۳۷۲آپارتمانپشت سینما پرستو۱۰۵۱۱۳۹۶بازسازیپارکینگ – انباری۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰
۵۳۲۷آپارتماندماوند فرامه۸۷۱۱۳۹۱بازسازیآسانسور – پارکینگ – انباری۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴۳۶۷۸۱.۶۰۹۱۹۵
۵۳۴۲آپارتمانفرهنگیان فاز دو اندیشه۱۱۶۲۱۳۹۳بازسازیپارکینگ – انباری۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰
۵۳۵۴آپارتماندمادشت ترنج۱۳۱۱۱۳۸۰بازسازیانباری۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۰۸۳۹۶۹.۴۶۵۶۴۹
۵۳۵۶آپارتماندمادشت فاز یک۱۰۲۱۱۳۸۸بازسازیپارکینگ – انباری۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵۰۹۸۰۳.۹۲۱۵۶۹
۵۲۷۶آپارتماندمادشت فاز یک۹۸۳۱۳۹۳بازسازیپارکینگ – انباری۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۲۰۴۰۸.۱۶۳۲۶۵
۵۳۴۰آپارتمانفرهنگیان فاز دو اندیشه۱۲۴۲۱۳۹۹نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۲۶۰۴۰۰۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰
۵۲۴۶آپارتماندمادشت باهنر نیلوفر۱۰۵۴۱۳۹۰بازسازیپارکینگ – انباری۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۵۳۷۶اداریمجتمع آسمان۶۰۲۱۴۰۰نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۲۶۵۵۰۰۰۰۰۰۴۴۲۵۰۰۰۰
۵۳۴۴آپارتمانمحک گلبرگ۱۱۴۳۱۴۰۱نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۵۲۸۲آپارتمانفرهنگیان فاز یک پویش۱۲۰۱۱۴۰۱نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰
۵۲۸۵آپارتمانبلوار رجایی لادن۱۱۰۱۱۴۰۰نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰
۵۳۲۸آپارتمانشهرک مهاجر سپاه۱۵۰۱۱۴۰۰نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰
۵۲۸۶آپارتمانبلوار شاهد۱۱۵۱۱۴۰۱نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۳۵۶۵۰۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۰
۵۳۴۳آپارتمانخیابان سپاه۱۱۵۳۱۴۰۱نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۳۵۶۵۰۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۰
۵۳۵۷دربستیشهرک جهاد۲۰۶کل ۲۱۳۷۸قدیمی۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۴۷۵۷۲۸.۱۵۵۳۴
۵۲۶۷آپارتمانفرهنگیان فاز یک دانش۱۵۰۲۱۴۰۱نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰
۵۳۴۵آپارتماندمادشت فاز یک۱۲۰۴۱۴۰۱نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰
۵۳۳۸آپارتماندمادشت فاز یک۱۶۳۴۱۳۹۹نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۴۷۳۰۰۰۰۰۰۰۲۹۰۱۸۴۰۴.۹۰۷۹۷۵
۵۳۳۷دربستیجیلارد۱۱۶کل ۱۱۳۸۰قدیمی۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۴۰۹۴۸۲۷۵.۸۶۲۰۶۹
۵۲۹۵دربستیشهرک جهاد۲۵۰کل ۲۱۳۸۱قدیمیپارکینگ – انباری – حیاط۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۸۰۰۰۰۰
۵۳۳۳دربستیشهرک جهاد۲۲۰کل ۲۱۳۸۰قدیمیپارکینگ – انباری۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۹۰۹۰۹۰.۹۰۹۰۹۱
۵۳۷۰دربستیولیعصر جنوبی نرگس۳۶۰کل ۳۱۳۸۵قدیمیانباری۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۶۶۶۶۶۶.۶۶۶۶۶۷
۵۱۵۸دربستیبلوار رجایی سرو۲۵۰کل۲۱۳۸۰بازسازیپارکینگ – انباری – حیاط۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۸۰۰۰۰۰
۵۱۰۷دربستیفرهنگیان فاز یک دانش۳۳۰کل ۳۱۳۸۵بازسازی۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۶۹۶۹۶۹.۶۹۶۹۷
۵۲۹۳دربستیمحک پامچال۳۰۰۳ کل۱۳۹۹نوسازپارکینگ – انباری۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۳۳۳۳۳۳.۳۳۳۳۳۳
۵۲۹۷آپارتمانولیعصر جنوبی توحید۲۳۰۲۱۴۰۱نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۷۳۶۰۰۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰۰
۵۳۵۲دربستیدمادشت بوستان۳۹۰کل ۳۱۴۰۱نوسازپارکینگ – انباری۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۶۴۱۰۲۵.۶۴۱۰۲۶
۵۳۷۳دربستیبلوار بعثت۲۰۰کل ۲۱۳۸۰بازسازی۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

۰۲۱-۷۶۳۳۴۱۶۶