آخرین به روز رسانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱

برای مشاهده ادامه جدول صفحه را به طرفین بکشید

کد ملکنوع ملکمحدودهزیربناطبقهسال ساختوضعیتامکاناتمبلغ ودیعه (تومان)اجاره ماهیانه (تومان)
۲۸۵۹سوییتولیعصر جنوبی نرگس۵۷۱۱۳۸۵بازسازی۳۰۰۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
۲۸۵۵آپارتمانولیعصر جنوبی لاله۷۵۱۱۳۸۴بازسازیپارکینگ۶۵۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
۲۸۶۳آپارتمانمسکن مهر مهر ۱۰۸۰۳۱۳۹۶بازسازی۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۲۸۱۶سوییتدماوند میدان قدس۶۰۱۱۳۹۲بازسازی۷۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰
۲۸۱۶سوییتدماوند میدان قدس۶۰۱۱۳۹۲بازسازی۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۲۸۶۰آپارتمانمحک گلبرگ۱۳۰۲۱۳۹۳بازسازیانباری۱۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰
۲۸۴۱آپارتماندمادشت فاز دو قائم۸۵۱۱۳۸۸بازسازیپارکینگ – انباری۱۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰
۲۸۴۵آپارتمانبلوار بهشتی زنبق۱۰۰۱۱۳۸۷بازسازیانباری۱۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰
۲۸۵۲آپارتمانبلوار بعثت۷۵۳۱۳۸۶بازسازیپارکینگ – انباری۱۴۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۲۸۶۰آپارتمانمحک گلبرگ۱۳۰۲۱۳۹۳بازسازیانباری۱۵۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
۲۸۴۵آپارتمانبلوار بهشتی زنبق۱۰۰۱۱۳۸۷بازسازیانباری۱۵۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
۲۸۴۹آپارتمانحصار بالا ساحل۱۲۵۱۱۳۹۸نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۱۵۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰
۲۸۵۲آپارتمانبلوار بعثت۷۵۳۱۳۸۶بازسازیپارکینگ – انباری۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰
۲۸۵۱دربستیشهرک توحید سرو۱۰۷کل ۱۱۳۸۷بازسازیپارکینگ – انباری – حیاط۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰
۲۸۰۸آپارتمانفرهنگیان فاز یک دانش۱۱۷۱۱۳۸۳بازسازیپارکینگ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰
۲۸۵۲آپارتمانبلوار بعثت۷۵۳۱۳۸۶بازسازیپارکینگ – انباری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۵۱دربستیشهرک توحید سرو۱۰۷کل ۱۱۳۸۷بازسازیپارکینگ – انباری – حیاط۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
۲۸۲۳آپارتمانمحک عرفان ۱۴۱۱۰۳۱۳۹۶بازسازیآسانسور – پارکینگ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۲۸۵۷آپارتمانمحک بهار۱۰۰۱۱۳۹۱بازسازیپارکینگ – انباری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۲۸۶۰آپارتمانمحک گلبرگ۱۳۰۲۱۳۹۳بازسازیانباری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰
۲۸۱۵آپارتمانفرهنگیان فاز یک دانش۱۲۰۱۱۳۸۵بازسازیانباری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
۲۸۱۷آپارتماندماوند میدان قدس۱۷۰۰۱۳۹۳بازسازی۲۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰
۲۸۲۵آپارتمانهشت بهشت شمالی۱۵۰۳۱۳۹۶نوساز۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰
۲۸۴۸سولهبلوار خامنه ای شلمبه۱۳۰۰۱۳۸۰بازسازی۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۵۶آپارتمانفرهنگیان فاز یک دانش۸۵۱۱۳۹۲بازسازیپارکینگ – انباری – حیاط۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰
۲۸۶۴آپارتمانفرهنگیان فاز یک دانش۱۱۵۲۱۳۸۷بازسازیپارکینگ – انباری۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۵۱دربستیشهرک توحید سرو۱۰۷کل ۱۱۳۸۷بازسازیپارکینگ – انباری – حیاط۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۱۵آپارتمانفرهنگیان فاز یک دانش۱۲۰۱۱۳۸۵بازسازیانباری۲۵۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
۲۸۲۵آپارتمانهشت بهشت شمالی۱۵۰۳۱۳۹۶نوساز۲۵۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰
۲۸۳۱آپارتمانبلوار بعثت۱۲۵۱۱۳۹۶نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۲۵۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰
۲۸۶۱آپارتماندمادشت فاز یک۹۰۳۱۳۸۶بازسازیپارکینگ – انباری۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۳۸آپارتمانشهرک توحید کاج۱۳۰۱۱۳۹۸نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۲۷۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰
۲۸۱۵آپارتمانفرهنگیان فاز یک دانش۱۲۰۱۱۳۸۵بازسازیانباری۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۰۷آپارتماندماوند میدان قدس۱۱۷۲۱۳۹۱بازسازیپارکینگ – انباری۳۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰
۲۸۲۵آپارتمانهشت بهشت شمالی۱۵۰۳۱۳۹۶نوساز۳۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰
۲۸۰۷آپارتماندماوند میدان قدس۱۱۷۲۱۳۹۱بازسازیپارکینگ – انباری۳۵۰۰۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰
۲۸۱۷آپارتماندماوند میدان قدس۱۷۰۰۱۳۹۳بازسازی۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۰۷آپارتماندماوند میدان قدس۱۱۷۲۱۳۹۱بازسازیپارکینگ – انباری۴۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
۲۸۶۲دربستیمحک صدف۱۰۰کل ۱۱۳۸۶بازسازیپارکینگ – انباری – حیاط۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۵۸ویلاوادان۷۵کل ۱۱۳۹۸نوسازپارکینگ – انباری – حیاط۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۲۴آپارتمانبلوار باهنر شمشاد۱۵۵۱۱۳۹۴بازسازیآسانسور – پارکینگ – انباری۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۲۷ویلابلوار رجایی لادن۳۰۰کل ۲۱۳۸۰بازسازیپارکینگ – انباری – حیاط۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۱۹آپارتمانبلوار رجایی لادن۴۰۰۱۱۴۰۱نوسازآسانسور – پارکینگ – انباری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

۰۲۱-۷۶۳۳۴۱۶۶