آخرین به روز رسانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱

برای مشاهده ادامه جدول صفحه را به طرفین بکشید

کد ملکنوع ملککاربریمحدودهمساحتسندتوضیحاتقیمت کل (تومان)قیمت هر متر (تومان)
۳۳۱۴فیش واگذاریمسکونیسازمان آب محک۲۵۰برگه واگذاری۱۵۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰
۳۴۰۰فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۰۰برگه واگذاریl0x۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰
۳۳۶۱فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۰۰برگه واگذاری۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰
۳۳۱۰فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۰۰برگه واگذاریقطعه U0x۱۹۵۰۰۰۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰
۳۴۱۰زمینمسکونیجهاد استان۲۰۰تک برگ مشاع۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰
۳۴۰۱زمینمسکونیحسین آباد مرا۱۲۵تک برگ مشاع۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰
۳۱۸۷فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۰۰برگه واگذاریقطعه K2x۲۲۰۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰
۳۲۴۳فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۰۰برگه واگذاریقطعه A1x۲۲۰۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰
۳۳۱۷فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۰۰برگه واگذاریقطعه Q1x۲۲۰۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰
۳۳۱۳زمینمسکونیجهاد استان۳۵۰سهمی دفترچه۲۲۷۵۰۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰
۳۲۳۱فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۵۰برگه واگذاریقطعه MS6x۲۸۵۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰
۳۳۳۱فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۵۰برگه واگذاریقطعه ms6x۲۸۵۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰
۳۳۶۸فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۵۰برگه واگذاریقطعه G0x۲۸۵۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰
۳۳۹۱فیش واگذاریمسکونیاصطلک فرهنگیان۲۵۰برگه واگذاری۲۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰
۳۳۷۸فیش واگذاریمسکونیاصطلک فرهنگیان۲۵۰برگه واگذاری۲۹۵۰۰۰۰۰۰۱۱۸۰۰۰۰
۳۳۱۱فیش واگذاریمسکونیاصطلک فرهنگیان۲۵۰وکالت قطعی۳۰۵۰۰۰۰۰۰۱۲۲۰۰۰۰
۳۳۱۱فیش واگذاریمسکونیاصطلک فرهنگیان۲۵۰وکالت قطعیسند دست اول۳۱۵۰۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰
۳۲۷۰فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۴۴برگه واگذاریقطعه O4x۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۲۲۲۲۲۲.۲۲۲۲۲۲۲
۳۱۸۸فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۵۰برگه واگذاریقطعه e6x۳۳۰۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰
۳۲۲۹فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۵۰برگه واگذاریقطعه L3x۳۳۰۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰
۳۳۹۰فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۱۷۵برگه واگذاریقطعه D0x۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۸۹۷۱۴۲.۸۵۷۱۴۲۹
۳۳۱۳زمینمسکونیجهاد استان۵۱۶سهمی دفترچه۳۳۵۴۰۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰
۳۲۶۵فیش واگذاریمسکونیآفتاب مرا فاز ۳۳۰۰برگه واگذاریقطعه ۲۶x۳۸۵۰۰۰۰۰۰۱۲۸۳۳۳۳.۳۳۳۳۳۳۳
۳۳۸۸فیش واگذاریمسکونیآفتاب مرا فاز ۳۳۰۸برگه واگذاری۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹۸۷۰۱.۲۹۸۷۰۱۳
۳۳۸۵زمینمسکونیجهاد استان۴۷۳مشاعی۴۰۲۰۰۰۰۰۰۸۴۹۸۹۴.۲۹۱۷۵۴۷۶
۳۳۱۳زمینمسکونیجهاد استان۷۱۴سهمی دفترچه۴۶۴۱۰۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰
۳۳۹۹فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۳۰۰برگه واگذاریG3X۵۱۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰
۳۲۹۶زمینمسکونیآفتاب مرا فاز ۲۳۰۸برگه واگذاری۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۴۸۰۵۱.۹۴۸۰۵۱۹
۳۳۴۰فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۳۰۰برگه واگذاریقطعه l2x۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۳۳۴۹فیش واگذاریمسکونیآفتاب ولایت (فیش نیرو انتظامی)۳۰۰برگه واگذاریقطعه l3x۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۳۱۹۳زمینزراعیوادان۲۴۰وکالت قطعیدور دیوار۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰
۳۱۹۸زمینمسکونیکاجان۲۵۰بنیاد مسکن۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰
۳۴۰۹زمینزراعیوادان هوا فضا۳۷۵شش دانگ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۳۳۳۴فیش واگذاریباغ ویلاآفتاب مرا فاز ۲۳۰۸برگه واگذاریقطعه ۳۷۶x۸۵۰۰۰۰۰۰۰۲۷۵۹۷۴۰.۲۵۹۷۴۰۳
۳۲۳۳زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰پشت سفید۸۵۰۰۰۰۰۰۰۴۲۵۰۰۰۰
۳۳۳۳زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰پشت سفیدقطعه ۶۵x۸۵۰۰۰۰۰۰۰۴۲۵۰۰۰۰
۳۱۳۱زمینمسکونیجیلاردنو۱۷۶شش دانگقطعه ۷۶x۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶۸۱۸۱۸.۱۸۱۸۱۸۲
۳۴۰۷زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰برگه واگذاری۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰
۳۱۴۵زمینمسکونی تجاریکاجان۲۴۰بنیاد مسکندارای جواز ساخت۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۶۶۶۶۶.۶۶۶۶۶۶۷
۳۳۹۳زمینمسکونیکاجان۲۱۰بنیاد مسکن۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۷۶۱۹۰۴.۷۶۱۹۰۴۸
۳۲۰۷زمینزراعیآبسرد فاز ۲۵۰۰وکالت قطعی۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰
۳۲۴۶زمینمسکونیجیلاردنو۱۷۶شش دانگقطعه ۷۵x۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۵۰۰۰۰
۳۳۷۶زمینمسکونیجیلاردنو۱۷۶شش دانگقطعه ۶۳x۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۵۰۰۰۰
۳۳۰۲زمین مسکونیجیلاردنو۲۰۰شش دانگقطعه ۹۳x۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰
۳۲۴۴.۱زمینمسکونیجیلاردنو۱۷۶شش دانگقطعه ۷۹x۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۶۵۳۴۰۹۰.۹۰۹۰۹۰۹
۳۳۰۳زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰شش دانگقطعه ۹۰x۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰
۳۳۴۳زمینزراعیهومند زان۴۰۰شورایی۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
۳۲۶۸زمینمسکونیآفتاب مرا فاز ۲۳۰۸برگه واگذاریدور دیوار – دو طبقه نیمه کاره۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۴۰۵۸۴۴۱.۵۵۸۴۴۱۶
۳۲۴۴زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰شش دانگقطعه ۴۹x۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶۲۵۰۰۰۰
۳۲۲۶زمینمسکونیبنیاد مسکن حصار۲۰۰بنیاد مسکن۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰
۳۲۶۶زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰شش دانگقطعه ۲۴x۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰
۳۳۰۵زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰شش دانگقطعه ۳۸x۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰
۳۲۲۹زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰شش دانگقطعه ۶۶x۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۵۰۰۰۰
۳۲۳۱زمینمسکونیجیلاردنو۳۰۰زمین شهریقطعه ۱۲۱x۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰
۳۳۲۶زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰شش دانگقطعه ۶۵x۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۵۰۰۰۰
۳۳۷۵زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰شش دانگقطعه ۹۲x۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۵۰۰۰۰
۳۲۸۶زمینمسکونیکاجان۴۰۰بنیاد مسکن۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۳۳۷۵۰۰۰
۳۴۰۲زمینمسکونیجیلاردنو۲۰۰شش دانگقطعه ۶۵x۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۷۲۵۰۰۰۰
۳۳۵۳زمینمسکونیگیلاوند محک احسان۱۰۵برگه واگذاری۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰
۳۲۰۲زمینمسکونیجیلاردنو۳۰۰زمین شهریقطعه ۱۱۲x۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰
۳۲۸۸زمینمسکونیجیلاردنو۳۰۰شش دانگقطعه ۳۰x۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰
۳۲۷۸زمینمسکونیمحک احسان۱۲۶زمین شهری۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۹۰۴۷۶۱.۹۰۴۷۶۲
۳۳۱۹زمینمسکونیچنار شرق۴۵۰قولنامه ایدور دیوار – مشجر۱۵۷۵۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
۳۳۰۴زمینمسکونیجیلاردنو۱۹۶شش دانگقطعه ۱۹x۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۸۱۶۳۲۶۵.۳۰۶۱۲۲۴
۳۳۶۴زمینمسکونیکیلان۲۷۰شش دانگ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۲۵۹۲۵.۹۲۵۹۲۵۹
۳۲۵۵زمینتجاریجنب اداره ثبت۵۰شش دانگ۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰۳۵۶۰۰۰۰۰
۳۲۱۳زمینزراعیجابان۱۳۶۰وکالت قطعی۱۹۰۴۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰
۳۳۶۵زمینمسکونیکیلان۹۵۰برگه واگذاری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۰۵۲۶۳.۱۵۷۸۹۴۷
۳۲۰۰زمینمسکونیوادان۵۷۰مشاعیداخل بافت – دور دیوار۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۸۷۷۱.۹۲۹۸۲۴۶
۳۴۱۲زمینتجاریوادان ۱۲۰قطعی۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
۳۳۶۳زمینویلاییکیلان۲۰۰برگه واگذاری۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰
۳۲۸۷زمین مسکونیمحک پامچال۲۰۰زمین شهریجواز ساخت قدیمی ۲ طبقه۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰
۳۲۶۰زمینزراعیآبسرد فاز ۳۱۰۰۰وکالت قطعی۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰
۳۲۱۸زمینمسکونیمحک ولیعصر شمالی۲۰۰زمین شهری۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۰
۳۲۲۲زمینزراعیوادان۱۰۰۰تک برگ مشاعقابل معاوضه با آپارتمان۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰
۳۲۶۷زمینمسکونیمحک احسان۱۶۰زمین شهری۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۱۷۱۸۷۵۰۰
۳۳۹۶زمینزراعیوادان۲۳۰شش دانگ۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰
۳۳۷۴زمینمسکونیپشت سینما پرستو۱۸۹شش دانگ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۸۱۴۸۱۴.۸۱۴۸۱۵
۳۳۵۱باغباغآبسرد زان۱۰۰۰تک برگ مشاع۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
۳۲۶۱زمینتجاریجنب اداره ثبت۵۰شش دانگ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰
۳۱۸۴زمینمسکونیشهرک مهاجر سپاه۲۹۸شش دانگقطعه ۶.۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۶۷۱۱۴.۰۹۳۹۶
۳۲۹۹زمینمسکونیمحک فرهنگیان فاز یک۲۰۰زمین شهری۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۲۴زمینمسکونیمحک گلبرگ۲۰۰زمین شهری۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰
۳۲۵۰زمینزراعیهومند زان۲۰۰۰مشاعی۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
۳۳۶۶زمینزراعیسربندان۱۰۰۰شورایی۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰
۳۲۷۵زمینمسکونیشهرک سپاه خیبر۲۰۰زمین شهری۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۵۰۰۰۰۰
۳۲۰۱زمینزراعی تجاریآیینه ورزان۷۵۰شش دانگسه باب مغازه نیمه کاره۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰
۳۳۷۲زمینمسکونیکالدشت۲۵۰شش دانگ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰
۳۲۴۷زمینمسکونیمحک گلبرگ۲۰۰زمین شهری۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰
۳۳۱۶زمینمسکونیمحک شقایق۲۰۰شش دانگ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰
۳۳۰۸زمینمسکونیمحک گلبرگ۲۰۰شش دانگشمالی جنوبی دو کله۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰
۳۳۰۹زمینمسکونیمحک گلبرگ۲۰۰شش دانگمشارکت در ساخت میپذیرد۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۱۷۲۵۰۰۰۰
۳۲۳۲زمینمسکونیمحک فرهنگیان فاز یک۱۹۲شش دانگ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۲۲۹۱۶۶.۶۶۶۶۶۷
۳۲۷۹زمینمسکونیمحک گلبرگ۲۰۰شش دانگ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۵۰۰۰۰۰
۳۳۰۷زمینمسکونیمحک گلبرگ۲۰۰شش دانگ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۰
۳۱۵۲زمینمسکونیمحک باهنر شمالی۲۵۰زمین شهریقطعه ۸۶۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶۰۰۰۰۰
۳۳۴۵زمینمسکونیسید آباد۱۰۰۰شش دانگداخل بافت – دور دیوار۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
۳۲۶۴زمینمسکونی تجاریمحک گلبرگ۲۰۰شش دانگدو کله شمالی جنوبی۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۵۰۰۰۰۰
۳۳۰۶زمینمسکونیمحک گلبرگ۲۰۰شش دانگشمالی جنوبی دو کله۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰
۳۳۷۱زمینویلاییمحمودیه۹۰۴شش دانگ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۴۶۰۱۷.۶۹۹۱۱۵
۳۳۸۶زمینمسکونیشهرک مهاجر سپاه۳۶۴شش دانگ۴۳۶۸۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰
۳۳۹۵زمینزراعیآبسرد فاز ۳۱۳۵۹قطعی۴۴۸۰۰۰۰۰۰۰۳۲۹۶۵۴۱.۵۷۴۶۸۷۳
۳۳۴۸زمینمسکونیجیلارد قرائی۴۰۰شش دانگ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰
۳۳۹۴زمینباغ ویلاسرخده۱۰۰۰تک برگ مشاع۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۰
۳۳۵۲زمینمسکونیجیلاردنو۱۰۰۰برگه واگذاریقطعه ۹۸x۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۴۴زمینویلاییوادان محمودیه۵۰۰قطعی۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۳۲۴۲زمینزراعیسربندان۱۸۰۰وکالت قطعیدور دیوار۵۲۲۰۰۰۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۰
۳۳۵۵زمینمسکونیحصار بالا۳۴۰اوقافی۵۴۴۰۰۰۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰
۳۲۵۶زمینباغ ویلاشیخ شبلی۵۰۰شش دانگ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰
۳۳۳۷باغباغ ویلاکالدشت۶۶۰شش دانگدرختان قدیمی و چاه آب۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳.۳۳۳۳۳۳۳
۳۲۸۵زمینزراعیوادان۱۴۰۰وکالت قطعیدور دیوار – مشجر۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
۳۲۸۰زمینباغ ویلاآبسرد۱۰۰۰تک برگ مشاع۴۰متر بنا – انشعابات -باغ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰
۳۳۳۸زمینباغ ویلادماوند چشمه اعلا۴۸۷تک برگ مشاع۶۳۳۱۰۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰
۳۳۹۸باغباغ ویلاآبسرد فاز یک۱۰۰۰تک برگ مشاع۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
۳۲۹۷زمینباغچنار شرق۲۶۰۰شش دانگ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۷۶۹۲۳.۰۷۶۹۲۳۱
۳۳۳۹زمینمسکونیدماوند روح افزا۴۰۰شش دانگ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰
۳۱۶۰زمینمسکونیشلمبه۱۰۰۰تک برگ مشاعدور دیوار – چشم انداز خوب۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰
۳۲۴۵زمینباغآبسرد۱۸۵۰وکالت قطعی۸۳۲۵۰۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰
۳۲۲۳زمینزراعیآبسرد الهیه۲۲۰۰تک برگ مشاعدو اتاق قدیمی – استخر عمیق۸۳۶۰۰۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۰
۳۱۵۸زمینمسکونیجیلارد۷۱۰شش دانگ۸۵۲۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰
۳۲۹۰زمینباغتمیسیان۲۹۵۰شش دانگ۴۰متر بنا با پایان کار۸۸۵۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
۳۳۵۹زمینزراعیآیینه ورزان۲۱۰۰مشاعی۹۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰
۳۳۲۳زمینمسکونیهشت بهشت جنوبی۷۵۲شش دانگ۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۰۳۱۹۱۴.۸۹۳۶۱۷
۳۳۴۶زمینمسکونی تجاریکالدشت پایین۵۰۰شش دانگ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰
۳۲۷۶زمینزراعیآبسرد۲۷۵۰شش دانگ۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰
۳۲۸۴زمینباغ ویلابلوار بهشتی یاس۶۸۸شش دانگ دور دیوار۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰۵۸۱۳.۹۵۳۴۸۸
۳۴۰۳زمینمسکونیدماوند میدان قدس۴۰۰شش دانگ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰
۳۱۷۹زمینمسکونیدمادشت فاز ۲۴۸۸شش دانگقابل معاوضه با آپارتمان۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۳۲۴۹زمینباغ ویلابلوار بهشتی یاس۷۷۲شش دانگ۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۹۸۴۴۵.۵۹۵۸۵۵
۳۲۴۱زمینمسکونی تجاریبلوار خامنه ای گیلاوند۳۸۳شش دانگ۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۹۸۶۹۴۵.۱۶۹۷۱۳
۳۳۱۲زمینمسکونیهشت بهشت جنوبی۷۱۴شش دانگدو نبش۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۰۴۷۶۱۹.۰۴۷۶۱۹
۳۴۱۳زمینمسکونیدماوند سنگ پل۴۰۰شش دانگ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۷۹زمینزراعیسربندان۱۲۰۰۰شورایی۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰
۳۲۱۴زمینمسکونیدمادشت فاز ۱۵۸۸شش دانگ۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۳۲۴۰زمینباغ ویلادماوند میدان قدس۶۰۰شش دانگ۱۰۰متر بنا قدیمی دارد۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۹۷زمینتجاری – مسکونیکیلان۹۱۶شش دانگ۱۵۵۷۰۰۰۰۰۰۰۱۶۹۹۷۸۱۶.۵۹۳۸۸۶
۳۳۷۷زمینمسکونیهشت بهشت۶۳۰شش دانگ۱۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۵۷باغباغ ویلاچنار شرق۲۴۷۰شش دانگدارای ۱۱۰ متر بنا۱۷۲۹۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰
۳۳۷۳زمینتجاری – مسکونیوادان۱۵۰۰قطعی۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰
۳۳۵۰زمینمسکونیگیلاوند دمادشت فاز یک۵۶۰شش دانگ۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۶۹زمینمسکونیجیلارد۹۰۰شش دانگ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۲۲۲۲۲۲.۲۲۲۲۲۲
۳۳۸۲زمینویلاییمشا۲۰۰۰شش دانگ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۳۲۵۴زمینباغمحک۲۰۵۷شش دانگ۲۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۳۴۰۶زمینمسکونیگیلاوند دمادشت فاز یک۸۴۵شش دانگ۲۱۱۲۵۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۳۲۸۹زمینمسکونیبلوار بهشتی یاس۱۵۵۰شش دانگدو کله شمالی جنوبی۲۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۴۱زمینمسکونی ویلاییهشت بهشت جنوبی۱۱۰۰شش دانگقطعه ۴۴x۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰
۳۲۲۶زمینمسکونیدمادشت ۱۰۰۰شش دانگ۲۵۰متر بنا قدیمی دارد۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۴۷زمینباغ ویلاکالدشت۲۲۵۰شش دانگ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱.۱۱۱۱۱۱
۳۲۹۱زمینمسکونیدماوند روح افزا۱۰۵۰شش دانگدور دیوار۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰
۳۲۰۵زمینمسکونیباهنر جنوبی نیلوفر۱۰۰۰۰شش دانگ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰
۳۲۰۳زمینمسکونیبلوار رجایی لادن۱۰۰۰شش دانگ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰
۳۲۰۴زمینمسکونیدمادشت جعفر محمدیان۱۰۰۰شش دانگ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰
۳۳۲۱زمینمسکونیبلوار باهنر شمشاد۱۱۰۰شش دانگدور دیوار – شمالی۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰
۳۲۷۳زمینمسکونیدمادشت میدان گلها۱۰۰۰شش دانگ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰
۳۲۰۶زمینمسکونیباهنر جنوبی شمشاد۱۰۰۰۰شش دانگ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰
۳۳۳۲باغباغ ویلاحصار بالا۳۰۰۰شش دانگ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۳۴۰۴زمینمسکونیدماوند میدان قدس۱۰۸۰شش دانگ۳۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰۰
۳۲۱۲زمینمسکونیدماوند میدان قدس۲۰۰۰شش دانگ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰
۳۲۰۹زمین مسکونی تجاریجیلارد۳۰۰۰شش دانگ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰
۳۳۰۰زمینباغدماوند روح افزا۱۵۰۰شش دانگ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۰
۳۳۷۰باغباغسربندان۹۰۰۰دفترچه ای۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
۳۱۹۰زمینزراعیوادان۷۰۰۰۰شش دانگدو چاه – ۱۸۰۰ متر سوله و بنا۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰
۳۴۰۵زمینمسکونیدماوند روح افزا۱۶۰۰شش دانگ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۵۴زمینمسکونیجیلارد۳۰۰۰شش دانگ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰
۳۱۸۲زمینباغ ویلاجاده دشتمزار۳۶۴۰شش دانگباغ قدیمی۵۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۶۰باعباغ ویلادماوند روح افزا۴۲۰۰شش دانگ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰
۳۱۹۷زمینزراعیسربندان۱۳۰۰۰۰شش دانگ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰
۳۱۶۳زمینزراعیآرو۱۶۰۰۰۰شش دانگ۱۶هکتار۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰
۳۱۶۲زمینزراعیسید آباد۱۰۱۰۰۰۰شش دانگ۱۰۱هکتار۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

۰۲۱-۷۶۳۳۴۱۶۶