لازم الاجراء بودن سند رسمی یعنی چه ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? به این معنی که مفاد اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از دادگاه و عموم و ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند در اجراء مفاد سند اقدام کنند حتی ادعای محکومیت سند مانع اجراء آن نیست . ماده ۹۲ قانون ثبت

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند