مالکیت‌ تبعی‌ نسبت‌ به‌ زرع

14/09/1398
۰ نظر

مطابق با ماده ۳۳ ق.م که در این مورد مقرر می دارد:《نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چـه بـه خـودی خـود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصـله یـا حبـه غیـرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یاحبه خواهد بوداگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.》

????نماء از ریشه نمّو است و در اصطلاح حقوقی افزایش مادی یا معنـوی اسـت کـه در مـال حاصـل میشود منافع مال ممکن است طبیعی باشد (مثل بوته خودرو) یا مـصنوعی و صنعتی (در اثر عمل انسان مثل میوه) یا قراردادی و عهدی (واگذار کردن منافع و دریافت عوضی مثل پول).

????اگر شخص [الف]، دانه[ ب] را در زمین [ج] بکارد، محصول متعلق به شخص «ب» است.

????اگر شخصی دانه ی خود را در زمین دیگری بکارد، محصول متعلق به اوست و صاحب زمین تنها مستحق اجرت المثل است (الزرع لِلزارع ولو کان غاصبا)؛ در واقع این قاعده فقهی، استثنایی بر قاعده «مالکیت تبعی» مندرج در ماده ۳۲ ق. م. است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند