مبلغ چک

14/09/1398
۰ نظر

✅ مبلغ چک باید به حروف و عدد نوشته شود. اگرمبلغ چک بیش از یک دفعه به حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد و یا بین مبلغ نوشته شده با حروف و عدداختلاف باشد؛ مبلغ صحیح می بایست توسط صادرکننده چک ظهرنویسی و امضاء شود. ضمنا به هرگونه شرطی که ازجانب صادر کننده چک برای پرداخت چک درمتن آن نوشته شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند