مشترکات و مشاعات در آپارتمان

12/03/1400
۰ نظر
مشترکات و مشاعات در آپارتمان

تفاوت مشترکات و مشاعات آپارتمان

در تملک آپارتمانها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده می‌شود. که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق می‌باشد.

در واقع کلیه مشترکات مشاع می‌باشند. ولی همه مشاعات مشترک نیستند.

مفهوم مخالف ماده دو ی قانون تملک آپارتمانها موید این رابطه میباشد.

در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین برمیآید. قسمتهایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات می‌باشد. لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحدهای آپارتمان می‌باشد (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد. ) بخشی از مشترکات نیست. حال آنکه مالکیت آن مشاع میباشد. و حتی در تبصره ۳ ذیل ماده ۴ همان قانون هزینه نگهداری از این قسمتها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی می‌باشد.

در رابطه با تفاوت مشترکات و مشاعات آپارتمان . البته در بعضی موارد ، تراسهایی که بام واحدهای زیرین هستند. در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد. بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل می‌باشند.

اصاله الاطلاق حکم به این موضوع دارد. که خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلاق حق دیگری در قولنامه یا مبایعه‌نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمی‌گردد. معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمان‌ها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش می‌رسند.

اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن می‌باشد. و با توجه به خیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند