مطابق ماده ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی ، اضافه یا کم بودن مساحت املاک در معاملات ملکی به شرح ذیل حل و فصل می گردد .

16/09/1398
۰ نظر

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است ، فروشنده می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت ، طرفین به محاسبه ی زیاده یا نقصیه تراضی نمایند .
البته این امر مربوط به حالتی است که شرط مقدار یا متراژ به عنوان وصف ملک در مقابل قیمت مورد تراضی قرار گرفته باشد ، یعنی مثلا در مبایعه نامه قید شده باشد که ملک مشخص به مساحت ۹۰ متر مربع به مبلغ مثلا ۳۵۰ میلیون تومان ؛ بنابراین ، در این حالت ، قیمت هر متر مشخص نشده است ؛ در چنین حالتی اگر بعدا مشخص شود که ملک مساحت بیشتری دارد ، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند ؛ و برعکس ، اگر بعدا معلوم شود کسر مساحت دارد ، خریدار می تواند معامله را فسخ کند مگر اینکه خریدار و فروشنده بر سر اضافه یا کسری مساحت توافق کنند و اگر حق فسخ از طرفین ساقط شده باشد ، باید دادخواست مطالبه مبلغ با جلب نظر کارشناس داده شود .
لیکن اگر در مبایعه نامه قید شده ، ملک مورد معامله دارای مساحت ۹۰ متر مربع به قیمت متری ۳ میلیون تومان می باشد ؛ در این حالت اگر بعدا مشخص شود که مساحت آن کمتر یا بیشتر است ، در صورت اضافه بودن مساحت ، فروشنده می تواند پول اضافه مساحت را مطالبه کند ؛ و برعکس ، اگر کمتر باشد ، خریدار می تواند استرداد پولی که اضافه پرداخته را مطالبه کند‌ .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند