مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی

14/09/1398
۰ نظر

???? در قرارداد اجاره اماکن مسکونی میزان اجاره‌بهای ماهیانه مشخص می‌گردد که مستأجر متعهد میشود در ابتدا و یا انتهای هر ماه مبلغ مورد نظر را به مالک و مؤجر پرداخت نماید.

???? چنانچه مستأجر به تعهد پرداخت اجور ماهیانه عمل ننماید و اجور به تعویق بیفتد مالک می‌تواند با تقدیم دادخواست به مرجع قضائی مطالبه اجور معوقه را درخواست نماید و غالباً اجاره‌نامه‌ها در صورت تعویق پرداخت اجور از طرف مستأجر برای مالک حق فسخ اجاره‌نامه پیش‌بینی میشود که مالک می‌تواند برای فسخ اجاره‌نامه و تخلیه مستأجر به مرجع قضائی مراجعه نماید.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند