موارد کلی که در مبایعه نامه ها بایستی مراعات شوند کدام است ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? چهار مورد کلی می بایستی در مبایعه نامه ها رعایت گردد :
الف ) هویت متعاملین احراز شود .
ب ) اهلیت متعاملین احراز شود .
پ ) اطلاع از بازداشت نبودن ملک .
ت ) اطلاع از ممنوع المعامله نبودن فروشنده .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند