موجر در موارد ذیل می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل ملک ، تقاضای صدور دستور تخلیه ملک خود را بنماید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ۱- قرارداد اجاره علاوه بر امضای موجر و مستاجر به امضای دو نفر شاهد نیز رسیده باشد .
۲- مدت اجاره منقضی شده باشد .
۳- مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه اجاره بهاء ، خودداری نموده باشد .
۴ – مستآجر مورد اجاره را بر خلاف قرارداد به غیر داده باشد .
۵- محل مورد اجاره را مورد استفاده غیر مشروع قرار داده باشد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند