نظرخواهی از شخص ثالث چه اثری در قراردادها دارد ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? اگر برای طرفین معامله یا یکی از ایشان شرط شود که در مدت معینی از شخص ثالث ، راجع به بقاء معامله یا فسخ آن نظرخواهی گردد . در چنین وضعی :
اولا : عقد از جهت طرفین معامله لازم و غیر قابل فسخ است .
ثانیا: از جهتی هم متوقف به دستور شخص ثالث است . حال اگر شخص ثالث دستور دهد که معامله فسخ شود ، مشروط له حق دارد که طبق نظر او معامله را فسخ کند و به نظر میرسد که اجراء دستور او بر مشروط له الزامی نیست زیرا آنچه شرط شده کسب نظر شخصی ثالث است نه لزوم اجراء دستور وی و در هر صورت بستگی به مفاد شرط و حق فسخ دارد . اما اگر شخصی ثالث دستور به ابقاء معامله دهد بی شک حق فسخی برای مشروط له پدید نمی آید زیرا آنچه شرط شده است استفاده از نظر آن شخص است و حق فسخی برای مشروط له در عقد منظور نشده است .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند