وصیت چیست و بر چند قسمت است ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? وصیت بر دو قسمت است ، عهدی و تملیکی ، (وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امری یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید ، وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند